محمد بن إبراهيم الفوي، توفي حوالى 1514

Language
Arabic
Gender
Male
Fields FI SI Content
001 A115818
003 https://data.diamond-ils.org/agent/115818
005 20211110132231.0
100 . . $a   20211110 b ara y50## #### ba0
101 . . $a   ara  
102 . . $a   XX
120 . . $a  b   a
103 . . $a  # 1514 ## ## ?
200 . 1 $7   ba0y fa 1 y   $8

Authorized
الفوي، محمد بن إبراهيم، توفي حوالى 1514
Alphabet
Arabic , Arabic
Transliteration
No transliteration scheme used
Surname (Entry element)
الفوي
Given name (Other part element)
محمد بن إبراهيم
SVAP
الفوي (حوالى 920\1514) (شمس الدين) محمد بن إبراهيم بن محمد
Alphabet
Arabic , Arabic
Transliteration
No transliteration scheme used
Šuhra
الفوي
Ism
محمد بن إبراهيم بن محمد
Šaraf
شمس الدين